Happ Octopus

Happ Octopus / 2015

Action painting for a festival at a concept store in the Born of Barcelona.
Action painting per un festival a una concept store al Born de Barcelona.
Action painting para un festival en una concept store en el Born de Barcelona.

Delirius

Delirius Mural painting / 2015

Mural intervention «Delirius» for the new floor at the Rodamón hotel in Barcelona.
Intervenció mural «Delirius» per la nova planta de l’hotel Rodamón de Barcelona.
Intervenció mural «Delirius» para la nueva planta del hotel Rodamón de Barcelona.I et despertes

I et despertes / 2015

Illustrated album, text by Nina da Lua.
«The pages of this book fill, with a special delicacy, the discovery trip that the Rosabella undertakes one night. A magical story that gathers the essence of traditional tales and invites us to lose ourselves in a dream world, with places strangers and fantastic animals. Intuition, patience, trust or perspective will be key to ending up deciphering a message full of symbolism…»

Album il.lustrat, text de Nina da Lua.
«Les pàgines d’aquest llibre filen, amb una delicadesa especial, el viatge de descoberta que emprèn una nit la Rosabella. Una història màgica que recull l’essència dels contes tradicionals i ens convida a perdre’ns per un món oníric, de paratges desconeguts i animals fantàstics. La intuïció, la paciència, la confiança o la perspectiva seran claus per acabar desxifrant un missatge ple de simbolisme…»
Comanegra

Album ilustrado, texto de Nina da Lua.
«Las páginas de este libro hilan, con una delicadeza especial, el viaje de descubierta que emprende Rosabella una noche. Una historia mágica que recoge la esencia de los cuentos tradicionales y nos invita a perdernos por un mundo onírico, de parajes desconocidos y animales fantásticos. La intuición, la paciencia, la confianza o la perspectiva serán claves para acabar descifrando un mensaje lleno de simbolismo…»
Comanegra

Jair Dominguez

Segui vora el foc / 2013

Cover illustration of «Segui vora el foc» by Jair Dominguez.
Il·lustració de coberta pel llibre «Segui vora el foc» de Jair Dominguez.
Ilustración de cubierta para el libro «Segui vora el foc» de Jair Domínguez.
Amsterdam

Restaurant Tomeu Lassio Mallorca

Mural a Mallorca / 2015

Mural for Tomeu Lassio restaurant in Mallorca, in the town of Lloseta.
Mural per al restaurant Tomeu Lassio a Mallorca, a la població de Lloseta.
Mural para el restaurante Tomeu Lassio en Mallorca, en la población de Lloseta.

La Guillermina

Guillermina / 2015

Mural illustration of a fairy.
Il·lustració mural d’una fada.
Ilustración mural de un hada.


Dibuixos per encàrrec

Dibuixos per encarrec / 2017

Details of some commissioned drawings.
Detalls d’alguns dibuixos fets per encàrrec.
Detalles de algunos dibujos hechos por encargo.

Mad Shop exposició

Mad Shop exposició / 2015

Exhibition of works and mural made in Mad Shop. Barcelona.
Exposició d’obres i mural realitzat a Mad Shop. Barcelona.
Exposición de obras y mural realizado en Mad Shop. Barcelona.

Sikkim

Sikkim / 2013

Illustrations for the Sikkim gin.
Il·lustracions per la ginebra Sikkim.
Ilustraciones para la ginebra Sikkim.


The origin of Creation

The origin of Creation / 2014

40 meters of mural painting at Label Expo, Brussels (Belgium). For Manter and Arconvert of Fedrigoni.
40 metres de pintura mural a la Label Expo, Brussel·les (Bèlgica). Per Manter i Arconvert de Fedrigoni.
40 metros de pintura mural en la Label Expo, Bruselas (Bélgica). Para Manter y Arconvert de Fedrigoni.