Jardí Vinitus

Jardí Restaurant Vinitus / 2016

Mural illustration of a garden for Vinitus restaurant, located at Consell de Cent street with Rambla catalunya in Barcelona.
Il·lustració mural d’un jardí pel restaurant Vinitus, situat al carrer Consell de Cent amb Rambla catalunya de Barcelona.
Ilustración mural de un jardín para el restaurante Vinitus, situado en la calle Consejo de Ciento con Rambla Catalunya de Barcelona.Wonders with Joana Santamans

Wonders with Joana Santamans / 2017

Collection of shoes in collaboration with Wonders Shoes.
Col.lecció de ballarines en col.laboració amb Wonders Shoes.
Colección de bailarinas en colaboración con Wonders Shoes.


Fantastic Market

Fantastic Market / 2015

Illustration for the Fantastic Market poster, a local showroom for artists and global craftsmen in Barcelona.
Il·lustració per al cartell del Fantastic Market, un showroom local d’artistes i artesans globals a Barcelona.
Ilustración para el cartel del Fantastic Market, un showroom local de artistas y artesanos globales en Barcelona.


Happ Octopus

Happ Octopus / 2015

Action painting for a festival at a concept store in the Born of Barcelona.
Action painting per un festival a una concept store al Born de Barcelona.
Action painting para un festival en una concept store en el Born de Barcelona.

Delirius

Delirius Mural painting / 2015

Mural intervention «Delirius» for the new floor at the Rodamón hotel in Barcelona.
Intervenció mural «Delirius» per la nova planta de l’hotel Rodamón de Barcelona.
Intervenció mural «Delirius» para la nueva planta del hotel Rodamón de Barcelona.I et despertes

I et despertes / 2015

Illustrated album, text by Nina da Lua.
«The pages of this book fill, with a special delicacy, the discovery trip that the Rosabella undertakes one night. A magical story that gathers the essence of traditional tales and invites us to lose ourselves in a dream world, with places strangers and fantastic animals. Intuition, patience, trust or perspective will be key to ending up deciphering a message full of symbolism…»

Album il.lustrat, text de Nina da Lua.
«Les pàgines d’aquest llibre filen, amb una delicadesa especial, el viatge de descoberta que emprèn una nit la Rosabella. Una història màgica que recull l’essència dels contes tradicionals i ens convida a perdre’ns per un món oníric, de paratges desconeguts i animals fantàstics. La intuïció, la paciència, la confiança o la perspectiva seran claus per acabar desxifrant un missatge ple de simbolisme…»
Comanegra

Album ilustrado, texto de Nina da Lua.
«Las páginas de este libro hilan, con una delicadeza especial, el viaje de descubierta que emprende Rosabella una noche. Una historia mágica que recoge la esencia de los cuentos tradicionales y nos invita a perdernos por un mundo onírico, de parajes desconocidos y animales fantásticos. La intuición, la paciencia, la confianza o la perspectiva serán claves para acabar descifrando un mensaje lleno de simbolismo…»
Comanegra

Jair Dominguez

Segui vora el foc / 2013

Cover illustration of «Segui vora el foc» by Jair Dominguez.
Il·lustració de coberta pel llibre «Segui vora el foc» de Jair Dominguez.
Ilustración de cubierta para el libro «Segui vora el foc» de Jair Domínguez.
Amsterdam

Restaurant Tomeu Lassio Mallorca

Mural a Mallorca / 2015

Mural for Tomeu Lassio restaurant in Mallorca, in the town of Lloseta.
Mural per al restaurant Tomeu Lassio a Mallorca, a la població de Lloseta.
Mural para el restaurante Tomeu Lassio en Mallorca, en la población de Lloseta.

La Guillermina

Guillermina / 2015

Mural illustration of a fairy.
Il·lustració mural d’una fada.
Ilustración mural de un hada.


Dibuixos per encàrrec

Dibuixos per encarrec / 2017

Details of some commissioned drawings.
Detalls d’alguns dibuixos fets per encàrrec.
Detalles de algunos dibujos hechos por encargo.